Identity Poem – Nobody, Anybody, Somebody

Nobody, Anybody, Somebody is an identity poem, sparked by Emily Dickinson’s poem I’m Nobody Who Are You?

Nobody, Anybody, Somebody – Identity Poem

 If 
nobody is nobody
everybody is 
somebody.
Somebody may feel like a 
nobody 'cause
nobody treats 
nobody like 
somebody.

Are you 
somebody or
nobody to 
somebody and 
somebody to 
somebody and
nobody to
somebody?

Are you
somebody or 
nobody or 
anybody?

Can 
anybody be 
somebody?

Does 
everybody want to be 
somebody or does 
anybody want to be 
nobody?

Anybody can make
anybody
somebody.

One Reply to “Identity Poem – Nobody, Anybody, Somebody”

Leave a Reply

Your email address will not be published.